لیگ قهرمانان آسیا ۹۹-۹۸
لیگ قهرمانان آسیا ۹۹-۹۸
۱,۶۸۷,۴۸۲

لیگ قهرمانان آسیا ۹۹-۹۸

۱,۶۸۷,۴۸۲