ایستگاه فضایی - سالیوت ۷
ایستگاه فضایی - سالیوت ۷
۴,۸۸۵

ایستگاه فضایی - سالیوت ۷

۴,۸۸۵
کشور سازنده

آمریکا

شبکه
کشور سازنده

آمریکا

شبکه