دوران ترامپیسم
دوران ترامپیسم
۳,۵۵۹

دوران ترامپیسم

۳,۵۵۹
قسمت ۴
' ۴۹
۷۱۵
قسمت ۴
ژانر

مستند

دسته بندی

دانش و اقتصاد

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

دانش و اقتصاد

شبکه
خلاصه این برنامه

دالنود وتماشای انلاین بنرامه دوران ترامپیسم

قسمت ۴
715
۴۹'
قسمت ۴
خلاصه این برنامه

بیشتر
۷۱۵
۴۹ '