تصمیم منطقی
تصمیم منطقی
۱۹,۵۵۹

تصمیم منطقی

۱۹,۵۵۹
تصمیم منطقی
' ۱:۴۹
۱۹,۵۸۷
تماشا کنید
کشور سازنده

ایران

شبکه
کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

سربازی است که به خاطر مسائل و مشکلات خانوادگی می خواهد خودکشی کند. سرهنگ فرمانده جدید پادگان در صدد کمک به اوست

تصمیم منطقی
۱۹,۵۸۷
۱:۴۹'
تصمیم منطقی
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۹,۵۸۷
۱:۴۹ '