همت ماندگار
همت ماندگار
۷,۲۵۹

همت ماندگار

۷,۲۵۹
ژانر

مستند

دسته بندی

دانش و اقتصاد

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

دانش و اقتصاد

شبکه