حرف مردم
حرف مردم
۲,۷۷۱

حرف مردم

۲,۷۷۱
دسته بندی

خبر

شبکه
دسته بندی

خبر

شبکه
خلاصه این برنامه

در گفتگوی مردمی، مهمترین حرف مردم با اولویت بندی دو فوریتی حل مشکلات اقتصادی و معیشتی است.

خلاصه این برنامه

بیشتر