انسان در طبیعت
انسان در طبیعت
۱۷۷,۲۱۹

انسان در طبیعت

۱۷۷,۲۱۹
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

این برنامه در ارتباط با اهمیت محیط زیست، درختان و... می باشد. اینکه چگونه بشر به دست خویش چه آگاهانه و چه نا آگاهانه در حال تخریب آن می باشد.

خلاصه این برنامه

بیشتر