در حوالی کویر
در حوالی کویر
۸۰۵

در حوالی کویر

۸۰۵
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

مستند « در حوالی کویر » به باغ ها و عمارت های تاریخی بیرجند و معماری خاص آنها می پردازد. کارگردان : مجتبی عباسی

خلاصه این برنامه

بیشتر