نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
زندگی در جنگی تمام شده یا نشده
زندگی در جنگی تمام شده یا نشده
مستند
سیاسی و تاریخی

زندگی در جنگی تمام شده یا نشده

۷۳۱
زبان
خلاصه این برنامه