نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
کاپیتالیسم
کاپیتالیسم
مستند
سیاسی و تاریخی

کاپیتالیسم

۵۲۰
زبان
خلاصه این برنامه