نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
مشاغل سخت
مشاغل سخت
مستند
دانش و اقتصاد

مشاغل سخت

۴,۱۹۱
زبان
خلاصه این برنامه