نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
یک روز یک وزیر
یک روز یک وزیر

یک روز یک وزیر

۲۶۲
زبان
خلاصه این برنامه