نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
جراحان
جراحان
مستند
دانش و اقتصاد

جراحان

۲۰۶
زبان
خلاصه این برنامه