سینما مردم
سینما مردم
3,315

سینما مردم

3,315
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

به موضوعات اصلی مردم در سینمای انقلاب با محوریت جشنواره عمار می پردازد.

خلاصه این برنامه

بیشتر