مختارنامه-کودکان آب
مختارنامه-کودکان آب
3,495

مختارنامه-کودکان آب

3,495
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

 لشگر ابن زیاد آب را بر اهل بیت امام می بندند و حضرت عباس که برای آوردن آب برای اهل بیت عازم فرات می شود به شدت مجروح شده و به شهادت می رسد.

خلاصه این برنامه

بیشتر