دوست
دوست
۳۳۲

دوست

۳۳۲
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

یکی از همسایه های دوران کودکی روبرت به منزل او می آید و درباره موضوعات مهمی مخصوصا جنگ ویتنام حرف می زنند. روبرت جنگ ویتنام را بیهوده می داند 

خلاصه این برنامه

بیشتر