تغییر
تغییر
۴۸۹

تغییر

۴۸۹
تغییر
' ۱:۲۶
۴۸۹
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

دولت فرانسه که به دلیل بی کاری مردم و به تبع شورش آنها در خیابان، به شدت دچار مشکل شده است؛ آنها را در طرح خصوصی سازی راه آهن به چالش می کشاند. وزیر راه و ترابری که به شدت مخالف خصوصی سازی راه آهن است؛ با تمام جدیت مقابل دیگر وزرا قد علم می کند تا منافع خود را از این راه از دست ندهد. اما در نهایت...

تغییر
۴۸۹
۱:۲۶'
تغییر
خلاصه این برنامه

بیشتر
۴۸۹
۱:۲۶ '