تبهکاری به سبک جدید
تبهکاری به سبک جدید
۶۰۸

تبهکاری به سبک جدید

۶۰۸
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

دو خانواده مافیایی سر به دست آوردن یک منطقه با هم در تقابل هستند. پدر خوانده یکی از آنها می میرد و برادر زاده اش جای او را می گیرد . او که جوان موفقی است و اهل خلاف نیست افراد گروه را تربیت می کند و از آنها انسان های شریف و با شخصیتی می سازد و دفتر معاملات ملکی باز می کنند. پلیس اعضا گروه را تحت نظر دارد و در این بین رابطه عاطفی بین یکی از اعضای پلیس با مرد جوان شکل گرفته است آنها پس از سروسامان گرفتن اعضا گروه با هم ازدواج می‌کنند. 

خلاصه این برنامه

بیشتر