میراث بورن
میراث بورن
1,914

میراث بورن

1,914
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

 آرون کراس , یک ارتشی کارکشته, مورد سوء قصدی که از طرف سی آی ای برنامه ریزی شده قرار می گیرد.اما از آن جان سالم به در می برد . این در حالی است که او در منطقه ای مشغول انجام ماموریت خود است. او متوجه می شود که مورد یک آزمایش دارویی قرار گرفته که به نتیجه مناسب نرسیده و اکنون CIA قصد از بین بردن او را برای جلوگیری از فاش شدن این موضوع دارد. آرون متوجه می شود که باید رد این موضوع را در جایی که این آزمایشات دارویی انجام می شود بگیرد .سران و ماموران CIA گمان می کنند که آرون کشته شده و....

خلاصه این برنامه

بیشتر