طوفان سهمگین
طوفان سهمگین
6,345

طوفان سهمگین

6,345
ژانر

ملودرام

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

شبکه
ژانر

ملودرام

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> دریکی از بنادرکشورچین احتمال وقوع طوفانی سهمگین توسط یک دانشمند زن پیش بینی می شود. او که &quot; لیو &quot; نام دارد این مسئله را با مقامات شهر درمیان می گذارد وازآنها می خواهد تا دستور تخلیه شهر را صادر کنند. مقامات شهرکه با صدوراین حکم متحمل هزینه فراوان می شوند ، ابتدا با آن مخالفت می کنند. اما &quot; لیو &quot; دست ازکارنمی کشد و با اصرار و دلیل و مدارکی که ارائه می دهد ،عاقبت آنها را متقاعد می کند. شهر تخلیه شود و طوفان سهمگین به وقوع می پیوندد .&nbsp;</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر