عزیزم من کوک نیستم
عزیزم من کوک نیستم
۱,۸۴۷

عزیزم من کوک نیستم

۱,۸۴۷
عزیزم من کوک نیستم
' ۱:۳۰
۱,۸۳۱
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

حمید افشاری به همراه پسرش رامین، زندگی فقیرانه و دشواری را می گذارند. رامین عاشق کامپیوتر است و حمید افشاری برای رفع تکلیف پدرانه به رامین قول داده است تا در صورت قبولی با معدل ۲۰ در پایان سال تحصیلی برای او کامپیوتر مورد نظرش را بخرد. رامین هم علی رغم انتظار و پیش بینی با معدل ۲۰ قبول می شود. حمید افشاری برای وفای به عهدش تحت فشار قرار می گیرد و ... 

خلاصه این برنامه

بیشتر