عزیزم من کوک نیستم
عزیزم من کوک نیستم
2,740

عزیزم من کوک نیستم

2,740
عزیزم من کوک نیستم
' ۱:۳۰
2,747
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

حمید افشاری به همراه پسرش رامین، زندگی فقیرانه و دشواری را می گذارند. رامین عاشق کامپیوتر است و حمید افشاری برای رفع تکلیف پدرانه به رامین قول داده است تا در صورت قبولی با معدل ۲۰ در پایان سال تحصیلی برای او کامپیوتر مورد نظرش را بخرد. رامین هم علی رغم انتظار و پیش بینی با معدل ۲۰ قبول می شود. حمید افشاری برای وفای به عهدش تحت فشار قرار می گیرد و ... 

خلاصه این برنامه

بیشتر