گمشده ۱۹۸۰
گمشده ۱۹۸۰
۳۱۷

گمشده ۱۹۸۰

۳۱۷
گمشده ۱۹۸۰
' ۱:۱۳
۳۱۲
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

خبرنگاری که تلاش دارد در منطقه یورکشایر پرونده چند قتل زنجیره ای را مورد بررسی قرار دهد به قتل می رسد. پلیس محلی توسط یک سرمایه دار خریداری شده اند تا مخالفان پروژه تجاری- مسکونی او را از سر راه بردارند.

گمشده ۱۹۸۰
۳۱۲
۱:۱۳'
گمشده ۱۹۸۰
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳۱۲
۱:۱۳ '