گمشده ۱۹۸۰
گمشده ۱۹۸۰
۵۸۸

گمشده ۱۹۸۰

۵۸۸
گمشده ۱۹۸۰
' ۱:۱۳
۵۸۹
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

خبرنگاری که تلاش دارد در منطقه یورکشایر پرونده چند قتل زنجیره ای را مورد بررسی قرار دهد به قتل می رسد. پلیس محلی توسط یک سرمایه دار خریداری شده اند تا مخالفان پروژه تجاری- مسکونی او را از سر راه بردارند.

گمشده ۱۹۸۰
۵۸۹
۱:۱۳'
گمشده ۱۹۸۰
خلاصه این برنامه

بیشتر
۵۸۹
۱:۱۳ '