طمع
طمع
2,221

طمع

2,221
طمع
' ۱:۳۱
2,221
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

آقا مرتضی یکی از کسبه معتمد بازار است .دامادش (احمد) چک های بلامحلی جعل کرده، برای اینکه پول با سود 7 درصد به دست بیاورد ، او بیهوش شده و به کما می رود. افراد متضرر به آقا مرتضی رجوع می کنند و ....

طمع
2,221
۱:۳۱'
طمع
خلاصه این برنامه

بیشتر
2,221
۱:۳۱ '