طمع
طمع
۱,۴۱۲

طمع

۱,۴۱۲
طمع
' ۱:۳۱
۱,۴۱۱
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

آقا مرتضی یکی از کسبه معتمد بازار است .دامادش (احمد) چک های بلامحلی جعل کرده، برای اینکه پول با سود 7 درصد به دست بیاورد ، او بیهوش شده و به کما می رود. افراد متضرر به آقا مرتضی رجوع می کنند و ....

طمع
۱,۴۱۱
۱:۳۱'
طمع
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱,۴۱۱
۱:۳۱ '