سارا
سارا
14,138

سارا

14,138
سارا
' ۱:۳۷
14,166
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

حسام برای درمان بیماری‌اش مجبور است به خارج از کشور سفر کند. سارا همسر او مخارج سفر او را تامین می‌کند، اما می‌گوید که این پول را از محل ارثیه پدرش به دست آورده است .

سارا
14,166
۱:۳۷'
سارا
خلاصه این برنامه

بیشتر
14,166
۱:۳۷ '