سارا
سارا
۹,۹۴۴

سارا

۹,۹۴۴
سارا
' ۱:۳۷
۹,۸۲۰
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

حسام برای درمان بیماری‌اش مجبور است به خارج از کشور سفر کند. سارا همسر او مخارج سفر او را تامین می‌کند، اما می‌گوید که این پول را از محل ارثیه پدرش به دست آورده است .

سارا
۹,۸۲۰
۱:۳۷'
سارا
خلاصه این برنامه

بیشتر
۹,۸۲۰
۱:۳۷ '