گمشده ۱۹۷۴
گمشده ۱۹۷۴
۱۹۶

گمشده ۱۹۷۴

۱۹۶
گمشده ۱۹۷۴
' ۱:۰۵
۱۹۶
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

خبرنگاری در منطقه یورکشایر پرونده چند قتل زنجیره ای را بررسی می کند. او به رابطه ی پلیس انگلستان و یک سرمایه دار محلی که منجر به قتل ساکنان منطقه ای می شود، پی می برد.

گمشده ۱۹۷۴
۱۹۶
۱:۰۵'
گمشده ۱۹۷۴
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۹۶
۱:۰۵ '