مسابقه چوخط
مسابقه چوخط
24,655

مسابقه چوخط

24,655
دسته بندی

سرگرمی

شبکه
دسته بندی

سرگرمی

شبکه
خلاصه این برنامه

در مسابقه چو خط شرکت کنندگان به مدت دو روز در شرایط زندگی عشایری قرار می گیرند و زندگی کردن را به مسابقه می گذرانند..گروه های شرکت کننده که به صورت خانوادگی شرکت کرده اند در طول این مسابقه برخی از کارهای مردم عشایرمانند کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و بازی های محلی را انجام می دهند، ضمن اینکه در حین انجام این فعالیت ها حق استفاده از ماشین را ندارند. گروه های شرکت کننده باید برای خود مواد غذایی تهیه کنند و یا از دکه طراحی شده در برنامه مایحتاج خود را خریداری کنند. در این مسابقه امتیازها به روی چوب خط می خورد و هر گروهی که در انتها خط بیشتری داشته باشد برنده مسابقه است.بخش از شبکه شما

خلاصه این برنامه

بیشتر