آشوب
آشوب
71,434

آشوب

71,434
آشوب
' ۲:۲۲
71,468
تماشا کنید
ژانر

ملودرام

ژانر

جنگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

ژاپن

شبکه
ژانر

ملودرام

ژانر

جنگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

ژاپن

شبکه
خلاصه این برنامه

داســتــــان آشــــوب دربــــاره شــــاه سالخورده ای است که پادشاهی را به سه پسر خود تفویض می کند و دو پسر فاسد برعلیه برادرشان نقشه ای طرح ریزی مـی کننـد.

آشوب
71,468
۲:۲۲'
آشوب
خلاصه این برنامه

بیشتر
71,468
۲:۲۲ '