رویاها
رویاها
۱,۵۳۵

رویاها

۱,۵۳۵
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

رویاها فیلمی اپیزودیک شامل هشت بخش است که هرکدام به رویا تعبیرونامگذاری شده. هشت رویایی که می توان آنها را معادل دهه های زندگی فیلمسازدانست

خلاصه این برنامه

بیشتر