استرالیا
استرالیا
۱۱,۶۹۵

استرالیا

۱۱,۶۹۵
استرالیا
' ۱:۴۷
۱۱,۷۰۷
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

در حاشیه جنگ جهانی دوم، زنی انگلیسی و از طبقه اشراف به دورافتاده ترین قاره سفر می کند و در آنجا با انسانهایی خشن روبرو می شود.

استرالیا
۱۱,۷۰۷
۱:۴۷'
استرالیا
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۱,۷۰۷
۱:۴۷ '