قهرمانان
قهرمانان
3,497

قهرمانان

3,497
قهرمانان
' ۱:۴۲
3,497
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

یک تیم رزمی دبیرستانی با شرکت در لیگ سراسری چین برای انتخاب تیمی جهت اعزام به المپیک خود را برای مسابقات المپیک آماده می کند. روشی که به کار می برند مخلوطی از کونگ فوی سنتی و ووشو و ویرا فو است. تیمی که زیر نظر یک گنگستر کار می کند به هر وسیله ای از جمله گروگان گرفتن فرزند یکی از حامیان تیم، درگیری خیابانی و...متوسل می شوند تا..

قهرمانان
3,497
۱:۴۲'
قهرمانان
خلاصه این برنامه

بیشتر
3,497
۱:۴۲ '