فردایی بهتر
فردایی بهتر
۷۰۷

فردایی بهتر

۷۰۷
فردایی بهتر
' ۱:۴۶
۷۲۸
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

شخصی به نام تام که در کار معامله پول های جعلی است در یک معامله به وسیله همکارش شینگ و رئیسش آقای یو مورد خیانت قرار می گیرد و در تایوان زندانی می شود. دوست صمیمی تام به نام مارک برای گرفتن انتقام او به تایوان می رود

فردایی بهتر
۷۲۸
۱:۴۶'
فردایی بهتر
خلاصه این برنامه

بیشتر
۷۲۸
۱:۴۶ '