نابودگر اژدها
نابودگر اژدها
۱۲,۷۶۱

نابودگر اژدها

۱۲,۷۶۱
نابودگر اژدها
' ۱:۱۹
۱۲,۸۰۹
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

 درباره پسر جوانی به نام ویل است که پدرش به دست یک اژدها کشته می شود. او به خانه ای باستانی می رود تا چگونگی مبارزه با اژدها را یاد بگیرد. هنگامی که ویل با دختر بارون استرلینگ دوست می شود بارون دستور می دهد که وی را بکشند. ویل می گریزد در حالی که باید انتقام پدرش را نیز بگیرد. 

نابودگر اژدها
۱۲,۸۰۹
۱:۱۹'
نابودگر اژدها
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۲,۸۰۹
۱:۱۹ '