پدر کانتون
پدر کانتون
۳۸۲

پدر کانتون

۳۸۲
پدر کانتون
' ۱:۲۶
۳۸۳
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

جوانی به نام کوئو از کانتون راهی شهری بزرگ می شود تا در آنجا شغلی مناسب به دست آورد. اما از همان ابتدا دغلکاران او را فریفته و پولش را تمام و کمال می برند. کوئو در حالی که پریشان خاطر در خیابان قدم می زند؛ به طور اتفاقی با رئیس یک گروه تبهکار مواجه شده؛ به او پیش از مرگ کمک می کند. از این رو اشتباهاً جانشین پدرخوانده عنوان شده؛ به گروه مذکور راه می یابد.

پدر کانتون
۳۸۳
۱:۲۶'
پدر کانتون
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳۸۳
۱:۲۶ '