پدر کانتون
پدر کانتون
۵۹۸

پدر کانتون

۵۹۸
پدر کانتون
' ۱:۲۶
۶۰۰
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

جوانی به نام کوئو از کانتون راهی شهری بزرگ می شود تا در آنجا شغلی مناسب به دست آورد. اما از همان ابتدا دغلکاران او را فریفته و پولش را تمام و کمال می برند. کوئو در حالی که پریشان خاطر در خیابان قدم می زند؛ به طور اتفاقی با رئیس یک گروه تبهکار مواجه شده؛ به او پیش از مرگ کمک می کند. از این رو اشتباهاً جانشین پدرخوانده عنوان شده؛ به گروه مذکور راه می یابد.

پدر کانتون
۶۰۰
۱:۲۶'
پدر کانتون
خلاصه این برنامه

بیشتر
۶۰۰
۱:۲۶ '