ویروس
ویروس
2,218

ویروس

2,218
ویروس
' ۱:۴۴
2,218
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

گروه تبهکاری با همکاری چند پلیس فاسد قصد دارند یک عامل ویروسی را برای فعالیت های تبهکاری خود به کار ببندند. جان مان ، پلیس وظیفه شناس چینی به همراه یک گروه پلیس تلاش می کنند تا مخترع این ویروس ادوارد و روسلینی و خود ویروس را که توامان کارکردهای مخرب و درمانگر دارد از شر تبهکاران حفظ کنند. اما روسلینی می میرد و ویروس به دست تبهکاران می افتد. و ...

ویروس
2,218
۱:۴۴'
ویروس
خلاصه این برنامه

بیشتر
2,218
۱:۴۴ '