ویروس
ویروس
۱,۳۴۵

ویروس

۱,۳۴۵
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

گروه تبهکاری با همکاری چند پلیس فاسد قصد دارند یک عامل ویروسی را برای فعالیت های تبهکاری خود به کار ببندند. جان مان ، پلیس وظیفه شناس چینی به همراه یک گروه پلیس تلاش می کنند تا مخترع این ویروس ادوارد و روسلینی و خود ویروس را که توامان کارکردهای مخرب و درمانگر دارد از شر تبهکاران حفظ کنند. اما روسلینی می میرد و ویروس به دست تبهکاران می افتد. و ...

خلاصه این برنامه

بیشتر