رو به آسمان
رو به آسمان
۳۷۵

رو به آسمان

۳۷۵
رو به آسمان
' ۱:۴۳
۳۶۶
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

حامد عزتی ، مدیریک شرکت حمل و نقل است که با مشکلات عدیده ای روبروست ، اما براثر تصادفی حافظه اش را از دست می دهد. در دوران نقاهت او با ماجراهای مختلفی مواجه می شود.

رو به آسمان
۳۶۶
۱:۴۳'
رو به آسمان
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳۶۶
۱:۴۳ '