فریاد سنگ
فریاد سنگ
61,846

فریاد سنگ

61,846
قسمت آخر
' ۴۳
7,329
قسمت آخر
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

 فریاد سنگ حکایت ظلم و شکنجه رژیم صهیونیستی بر مردم فلسطین است که حتی به کودک و شادی آنها رحم نکرده و از هیچ خشونت و شکنجه و جنایتی مضایقه نمیکند، این سریال بخشی از مقاومت مردم فلسطین و جنایات اسرائیل را نشان می دهد 

قسمت آخر
7,329
۴۳'
قسمت آخر
خلاصه این برنامه

بیشتر
7,329
۴۳ '