برای زندگی
برای زندگی
۲,۲۸۴

برای زندگی

۲,۲۸۴
قسمت آخر
' ۳۲
۲۴۳
قسمت آخر
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

دﮐﺘﺮ اﻟﻨﻮر ﺑﺮاﻣﻮل زنی پزشک است او تصمیم می گیرد که در محله های قدیمی شهر لندن که فقیر نشین نیز می باشد درمانگاهی راه اندازی کند . او برای این منظور از پدرش و پزشکان و پرستاران دیگر نیز کمک می گیرد که در هرقسمت با مشکلاتی جهت درمان بیماران و یا اداره درمانگاه مواجه می شود که البته با همکاری دوستانش این مشکلات را برطرف می نماید.

قسمت آخر
۲۴۳
۳۲'
قسمت آخر
خلاصه این برنامه

بیشتر
۲۴۳
۳۲ '