نماینده ملت(تله تئاتر)
نماینده ملت(تله تئاتر)
۳۷۱

نماینده ملت(تله تئاتر)

۳۷۱
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

داستان در صربستان یک قرن پیش می گذرد. فرد با نفوذی با دخترش بر سر نمایندگی مجلس به رقابت می پردازد و این مسئله یک کمدی اجتماعی را شکل می دهد

خلاصه این برنامه

بیشتر