حرف تو حرف
حرف تو حرف
1,588

حرف تو حرف

1,588
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

 این مجموعه شامل آیتم های کوتاه طنز است که در مورد همه مشکلات و مسائل جامعه به دید کمدی و خنده نگاه می کند.

خلاصه این برنامه

بیشتر