تقاطع
تقاطع
۱,۵۳۵

تقاطع

۱,۵۳۵
فلش
' ۵۸
۹۲۴
فلش
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

مجموعه «تقاطع» با رویکرد اجتماعی و نگاهی واقع بینانه، به چالش ها و آسیب های اجتماعی که جوانان درگیر آن هستند، پرداخته است و در هر قسمت به صورت اپیزودیک یکی از این مسائل را کالبد شکافی می کند.

فلش
۹۲۴
۵۸'
فلش
خلاصه این برنامه

بیشتر
۹۲۴
۵۸ '