خرده ستمکاران
خرده ستمکاران
۴۹۹

خرده ستمکاران

۴۹۹
قسمت ۴
' ۱:۰۰
۲۲۵
قسمت ۴
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

یک مجموعه اپیزودیک است و در هر قسمت داستان مجزایی اتفاق می‌افتد. محور اصلی قصه‌ها درباره خرده ستم‌هایی است که انسان‌ها در روابط اجتماعی در حق یکدیگر مرتکب می‌شوند.

قسمت ۴
۲۲۵
۱:۰۰'
قسمت ۴
خلاصه این برنامه

بیشتر
۲۲۵
۱:۰۰ '