سخنرانی اخلاقی
سخنرانی اخلاقی
212,515

سخنرانی اخلاقی

212,515
دسته بندی

مذهبی

شبکه
دسته بندی

مذهبی

شبکه
خلاصه این برنامه

در این برنامه به مسائل اخلاقی پرداخته و سخنرانی اخلاقی توسط اساتید به نام صورت می پذیرد

خلاصه این برنامه

بیشتر