سخنرانی اخلاقی
سخنرانی اخلاقی
۱۸۲,۴۸۹

سخنرانی اخلاقی

۱۸۲,۴۸۹
دسته بندی

مذهبی

شبکه
دسته بندی

مذهبی

شبکه
خلاصه این برنامه

در این برنامه به مسائل اخلاقی پرداخته و سخنرانی اخلاقی توسط اساتید به نام صورت می پذیرد

خلاصه این برنامه

بیشتر