انیمیشن برف خونه
انیمیشن برف خونه
2,494

انیمیشن برف خونه

2,494
شیر تو شیر
' ۱۳
۲۰۳
شیر تو شیر
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

سه برادر به نام های فرخ، فرید و فرهنگ ، دست به یک اختراع می زنند، دو شیاد به نام های مراد و رئیس با هواپیمای خود به نیروگاه بادی برف خونه برخورد می کنند و این نیروگاه خراب می شود.فرخ، فرید و فرهنگ با کمک پرفسورعلفی نیروگاه بادی متحرکی را می سازند و برق برف خونه را روشن می کند و داستان ادامه پیدا می کند.  

خلاصه این برنامه

بیشتر
۲۰۳
۱۳ '