ماجراهای ابر پیر
ماجراهای ابر پیر
2,937

ماجراهای ابر پیر

2,937
همکاری
' ۲۱
۴۵۸
همکاری
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

این مجموعه، قصّه ابر پیر و دیگر ابرها در شهر ابرهاست که شاهد مسائل و مشکلات روزمره کودکان هستند. ابر پیر به اتفّاق دوستانش این کودکان را شناسایی و شب هنگام به شهر ابرها می برند و در آنجا داستانهای مرتبط با مسائل شان را برای آنها بازگو می کنند

همکاری
۴۵۸
۲۱'
همکاری
خلاصه این برنامه

بیشتر
۴۵۸
۲۱ '