دیگه اون آدم سابق نمیشود


از مغزت زیاد کار کشیدی؟
از مغزت زیاد کار کشیدی؟
8,354
پرفسور همون خادم حرم است
پرفسور همون خادم حرم است
2,250
آخر بی بی سکته میکنه از دست تو
آخر بی بی سکته میکنه از دست تو
3,398
نمیزارم بمیری
نمیزارم بمیری
2,407
چرا لجبازی میکنی؟
چرا لجبازی میکنی؟
2,267
توهم دیدار با معشوق در حرم امام رضا (ع)
توهم دیدار با معشوق در حرم امام رضا (ع)
44,062
فاش شدن راز برای سبکتر شدن
فاش شدن راز برای سبکتر شدن
10,739
آمده ام ای شاه پناهم بده...
آمده ام ای شاه پناهم بده...
7,204
صورت مسئله رو نمیشود پاک کرد
صورت مسئله رو نمیشود پاک کرد
9,318
سر تیر چراغ برق که داد می زنی
سر تیر چراغ برق که داد می زنی
13,276
این رسم رفاقت نیست
این رسم رفاقت نیست
14,737
می خواهم بروم به نا کجا
می خواهم بروم به نا کجا
6,096
مردود شدم در این دنیا
مردود شدم در این دنیا
83,722
جون به لب شدم بگو جریان چیه؟
جون به لب شدم بگو جریان چیه؟
21,567
خاطرات آدم رو میکشه
خاطرات آدم رو میکشه
12,749
کمرم شکست
کمرم شکست
10,685
خانواده ی من رو گروگان گرفتی؟
خانواده ی من رو گروگان گرفتی؟
11,998
خیلی عقده ای هستی تو پسر
خیلی عقده ای هستی تو پسر
13,345
لحظه ی سختی برای یک پدر رقم خورد
لحظه ی سختی برای یک پدر رقم خورد
14,967
دستت درد نکنه خوب آبروریزی کردی
دستت درد نکنه خوب آبروریزی کردی
45,547
بابا نصفه جون شدم حرف بزن
بابا نصفه جون شدم حرف بزن
8,050
عجب کشیده ی محکمی خورد
عجب کشیده ی محکمی خورد
12,942
چای به یاد ماندنی خواستگاری
چای به یاد ماندنی خواستگاری
10,902
بازجویی یا گفتگوی دوستانه؟
بازجویی یا گفتگوی دوستانه؟
28,042
خوشحالی خانواده از به هوش اومدن بیمار
خوشحالی خانواده از به هوش اومدن بیمار
14,263
لحظات حساس امداد و نجات با هلی کوپتر
لحظات حساس امداد و نجات با هلی کوپتر
7,352
یک مقدار هم ما زمینی ها رو دریابید
یک مقدار هم ما زمینی ها رو دریابید
8,951
تا حالا اینقدر ضایع نشده بود
تا حالا اینقدر ضایع نشده بود
39,928
بچه چه ذوقی کرد
بچه چه ذوقی کرد
11,272