ای بابا شما با غیرت کی بودی


ضربه رو باید به نقطه ضعف وارد کرد
ضربه رو باید به نقطه ضعف وارد کرد
7,052
تا تنور داغ بچسبون
تا تنور داغ بچسبون
916
گذشته ی آدمها برای خودشون هست
گذشته ی آدمها برای خودشون هست
651
بعضی وقتها صداقت خیلی سخت
بعضی وقتها صداقت خیلی سخت
561
آخه این دخترغریب در این شهر
آخه این دخترغریب در این شهر
494
فعلا که از دست شما شکارم
فعلا که از دست شما شکارم
6,427
حتما باید من فیلم بازی می کردم
حتما باید من فیلم بازی می کردم
46,703
شما فقط دستور بدهید جناب
شما فقط دستور بدهید جناب
7,620
کار قسمت نیست کار خودت عزیزم
کار قسمت نیست کار خودت عزیزم
3,693
اعتراف به سقوط هواپیما!
اعتراف به سقوط هواپیما!
12,409
دلداری دادن کلیشه ای توی سریال های ایرانی!
دلداری دادن کلیشه ای توی سریال های ایرانی!
18,294
بچه مهندس فلج شد!
بچه مهندس فلج شد!
70,012
لحظات حساس بیرون آمدن از کما!
لحظات حساس بیرون آمدن از کما!
9,694
معجزه عشق !
معجزه عشق !
15,760
پرفسور همون خادم حرم است
پرفسور همون خادم حرم است
7,785
آخر بی بی سکته میکنه از دست تو
آخر بی بی سکته میکنه از دست تو
8,477
نمیزارم بمیری
نمیزارم بمیری
6,062
چرا لجبازی میکنی؟
چرا لجبازی میکنی؟
5,174
از مغزت زیاد کار کشیدی؟
از مغزت زیاد کار کشیدی؟
24,879
توهم دیدار با معشوق در حرم امام رضا (ع)
توهم دیدار با معشوق در حرم امام رضا (ع)
46,517
فاش شدن راز برای سبکتر شدن
فاش شدن راز برای سبکتر شدن
11,952
آمده ام ای شاه پناهم بده...
آمده ام ای شاه پناهم بده...
8,131
صورت مسئله رو نمیشود پاک کرد
صورت مسئله رو نمیشود پاک کرد
10,241
دیگه اون آدم سابق نمیشود
دیگه اون آدم سابق نمیشود
39,448
سر تیر چراغ برق که داد می زنی
سر تیر چراغ برق که داد می زنی
13,982
این رسم رفاقت نیست
این رسم رفاقت نیست
16,174
می خواهم بروم به نا کجا
می خواهم بروم به نا کجا
6,652
مردود شدم در این دنیا
مردود شدم در این دنیا
84,451
جون به لب شدم بگو جریان چیه؟
جون به لب شدم بگو جریان چیه؟
22,274
خاطرات آدم رو میکشه
خاطرات آدم رو میکشه
13,272