گل سوم پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (کیلیان امباپه)
گل سوم پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (کیلیان امباپه)
25,683
گل دوم بایرن مونیخ به پاریسن ژرمن (توماس مولر)
گل دوم بایرن مونیخ به پاریسن ژرمن (توماس مولر)
21,040
گل اول بایرن مونیخ به پاریسن ژرمن (اریک چوپو موتینگ)
گل اول بایرن مونیخ به پاریسن ژرمن (اریک چوپو موتینگ)
37,396
گل دوم پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (مارکینیوش)
گل دوم پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (مارکینیوش)
26,577
گل اول پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (کیلیان امباپه)
گل اول پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (کیلیان امباپه)
24,179
گل سوم رئال مادرید به لیورپول (وینیسیوس جونیور)
گل سوم رئال مادرید به لیورپول (وینیسیوس جونیور)
35,622
گل اول لیورپول به رئال مادرید (محمد صلاح)
گل اول لیورپول به رئال مادرید (محمد صلاح)
35,696
گل دوم رئال مادرید به لیورپول (مارکو آسنسیو)
گل دوم رئال مادرید به لیورپول (مارکو آسنسیو)
35,742
گل اول رئال مادرید به لیورپول (وینیسیوس جونیور)
گل اول رئال مادرید به لیورپول (وینیسیوس جونیور)
34,007
رئال مادرید - لیورپول
رئال مادرید - لیورپول
6,890
گل دوم چلسی به اتلتیکومادرید (امرسون پالمیری)
گل دوم چلسی به اتلتیکومادرید (امرسون پالمیری)
37,920
گل اول چلسی به اتلتیکومادرید (حکیم زیاش)
گل اول چلسی به اتلتیکومادرید (حکیم زیاش)
35,774
چلسی - اتلتیکومادرید
چلسی - اتلتیکومادرید
6,466
گل سوم رئال مادرید به آتالانتا (مارکو آسنسیو)
گل سوم رئال مادرید به آتالانتا (مارکو آسنسیو)
27,938
گل اول آتالانتا به رئال مادرید (لوییز موریل)
گل اول آتالانتا به رئال مادرید (لوییز موریل)
18,339
گل دوم رئال مادرید به آتالانتا (سرخیو راموس)
گل دوم رئال مادرید به آتالانتا (سرخیو راموس)
21,047
گل اول رئال مادرید به آتالانتا (کریم بنزما)
گل اول رئال مادرید به آتالانتا (کریم بنزما)
22,762
رئال مادرید - آتالانتا
رئال مادرید - آتالانتا
5,850
پنالتی از دست رفته لیونل مسی مقابل کیلور ناواس
پنالتی از دست رفته لیونل مسی مقابل کیلور ناواس
96,391
گل اول بارسلونا به پاریسن ژرمن (لیونل مسی)
گل اول بارسلونا به پاریسن ژرمن (لیونل مسی)
85,730
گل اول پاریسن ژرمن به بارسلونا (کیلیان امباپه)
گل اول پاریسن ژرمن به بارسلونا (کیلیان امباپه)
71,196
پاریسن ژرمن - بارسلونا
پاریسن ژرمن - بارسلونا
27,911
گل سوم یوونتوس به پورتو (آدرین ربیوت)
گل سوم یوونتوس به پورتو (آدرین ربیوت)
69,672
گل دوم پورتو به یوونتوس (سرخیو اولیویرا)
گل دوم پورتو به یوونتوس (سرخیو اولیویرا)
64,446
گل دوم یوونتوس به پورتو (فدریکو کیه‌زا)
گل دوم یوونتوس به پورتو (فدریکو کیه‌زا)
40,500
کارت قرمز برای مهدی طارمی!
کارت قرمز برای مهدی طارمی!
160,821
گل اول یوونتوس به پورتو (فدریکو کیه‌زا)
گل اول یوونتوس به پورتو (فدریکو کیه‌زا)
36,127
گل اول پورتو به یوونتوس (سرخیو اولیویرا)
گل اول پورتو به یوونتوس (سرخیو اولیویرا)
54,040
صحنه خطای پنالتی روی مهدی طارمی
صحنه خطای پنالتی روی مهدی طارمی
155,452