گل اول یوونتوس به ناپولی (کریستیانو رونالدو)


گل دوم لیورپول به استون ویلا (ترنت الکساندر آرنولد)
گل دوم لیورپول به استون ویلا (ترنت الکساندر آرنولد)
2,140
گل اول لیورپول به استون ویلا (محمد صلاح)
گل اول لیورپول به استون ویلا (محمد صلاح)
2,312
گل اول منچسترسیتی به لیدزیونایتد (فران تورس)
گل اول منچسترسیتی به لیدزیونایتد (فران تورس)
2,254
گل اول استون ویلا به لیورپول (اولی واتکینز)
گل اول استون ویلا به لیورپول (اولی واتکینز)
1,240
گل دوم لیدزیونایتد به منچسترسیتی (استوارت دالاس)
گل دوم لیدزیونایتد به منچسترسیتی (استوارت دالاس)
1,303
گل اول لیدزیونایتد به منچسترسیتی (استوارت دالاس)
گل اول لیدزیونایتد به منچسترسیتی (استوارت دالاس)
5,997
گل اول ناپولی به یوونتوس (لورنزو اینسینیه)
گل اول ناپولی به یوونتوس (لورنزو اینسینیه)
3,907
گل اول بارسلونا به وایادولید (عثمان دمبله)
گل اول بارسلونا به وایادولید (عثمان دمبله)
12,600
گل دوم منچستریونایتد به برایتون (میسون گرینوود)
گل دوم منچستریونایتد به برایتون (میسون گرینوود)
8,117
گل اول منچستریونایتد به برایتون (مارکوس رشفورد)
گل اول منچستریونایتد به برایتون (مارکوس رشفورد)
6,693
گل اول برایتون به منچستریونایتد (دنی ولبک)
گل اول برایتون به منچستریونایتد (دنی ولبک)
4,793
گل دوم لیورپول به آرسنال (محمد صلاح)
گل دوم لیورپول به آرسنال (محمد صلاح)
10,708
گل اول لیورپول به آرسنال (دیگو ژوتا)
گل اول لیورپول به آرسنال (دیگو ژوتا)
8,111
گل سوم لیورپول به آرسنال (دیگو ژوتا)
گل سوم لیورپول به آرسنال (دیگو ژوتا)
7,798
گل اول بایرن مونیخ به لایپزیش (لئون گورتزکا)
گل اول بایرن مونیخ به لایپزیش (لئون گورتزکا)
6,635
گل دوم رئال مادرید به ایبار (کریم بنزما)
گل دوم رئال مادرید به ایبار (کریم بنزما)
13,663
گل اول رئال مادرید به ایبار (مارکو آسنسیو)
گل اول رئال مادرید به ایبار (مارکو آسنسیو)
11,845
گل اول آث میلان به سمپدوریا (ینس پیتر هوگه)
گل اول آث میلان به سمپدوریا (ینس پیتر هوگه)
6,147
گل اول سمپدوریا به میلان (فابیو کوالیارلا)
گل اول سمپدوریا به میلان (فابیو کوالیارلا)
3,346
گل ششم بارسلونا به رئال سوسیداد (لیونل مسی)
گل ششم بارسلونا به رئال سوسیداد (لیونل مسی)
35,833
گل اول رئال سوسیداد به بارسلونا (بارنتگزی موگوروزا)
گل اول رئال سوسیداد به بارسلونا (بارنتگزی موگوروزا)
10,008
گل پنجم بارسلونا به رئال سوسیداد (عثمان دمبله)
گل پنجم بارسلونا به رئال سوسیداد (عثمان دمبله)
28,377
گل چهارم بارسلونا به رئال سوسیداد (لیونل مسی)
گل چهارم بارسلونا به رئال سوسیداد (لیونل مسی)
24,574
گل سوم بارسلونا به رئال سوسیداد (سرجینیو دست)
گل سوم بارسلونا به رئال سوسیداد (سرجینیو دست)
18,398
گل دوم بارسلونا به رئال سوسیداد (سرجینیو دست)
گل دوم بارسلونا به رئال سوسیداد (سرجینیو دست)
16,940
گل اول بارسلونا به رئال سوسیداد (آنتوان گریزمان)
گل اول بارسلونا به رئال سوسیداد (آنتوان گریزمان)
19,346
گل سوم لستر سیتی به منچستر یونایتد(کلیچی ایهیناچو)
گل سوم لستر سیتی به منچستر یونایتد(کلیچی ایهیناچو)
8,068
گل دوم لستر سیتی به منچستر یونایتد(یوری تیلمانس)
گل دوم لستر سیتی به منچستر یونایتد(یوری تیلمانس)
6,195
گل اول منچستر یونایتد به لستر سیتی (گرین وود)
گل اول منچستر یونایتد به لستر سیتی (گرین وود)
29,884