گیر داده به آبگوشت بیخیال نمیشه


بچه مگه قارقار میکنه؟!
بچه مگه قارقار میکنه؟!
13,966
قیافه مجری فقط دیدن داره!
قیافه مجری فقط دیدن داره!
3,068
حداقل نون رو خودت بگیر
حداقل نون رو خودت بگیر
1,661
اومدن زوجی نو حالشون خوب شه!
اومدن زوجی نو حالشون خوب شه!
1,016
انگار صد ساله که مجری رو میشناسه!
انگار صد ساله که مجری رو میشناسه!
1,592
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
1,160
چرا اصلا به مجری توجه نمیکنن؟!
چرا اصلا به مجری توجه نمیکنن؟!
15,438
آخه موش چه ربطی به گودزیلا داره
آخه موش چه ربطی به گودزیلا داره
5,207
خوبه دعواشون نشد
خوبه دعواشون نشد
5,145
خواهر شوهر دو ساله هم نعمتیِ
خواهر شوهر دو ساله هم نعمتیِ
4,137
با یک کاسه آش عاشق شدن!
با یک کاسه آش عاشق شدن!
2,798
فیلم هندی بود یا خواستگاری؟!
فیلم هندی بود یا خواستگاری؟!
3,322
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
5,023
دستت رو سوراخ نکنی حالا!
دستت رو سوراخ نکنی حالا!
2,714
بیست نفری رفتن خواستگاری!
بیست نفری رفتن خواستگاری!
3,516
خواستگاری بود یا کار اداری؟!
خواستگاری بود یا کار اداری؟!
2,289
خرید خونه بزرگترین چالش زندگی
خرید خونه بزرگترین چالش زندگی
1,984
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
2,941
تشکر برای خیس نکردن دمپایی!
تشکر برای خیس نکردن دمپایی!
8,483
تو خانه باهم پیامکی حرف میزنند؟!
تو خانه باهم پیامکی حرف میزنند؟!
3,411
چرا یهو زد شبکه استانی؟!
چرا یهو زد شبکه استانی؟!
2,101
تو یک جلسه اخلاق هسمرش را  فهمید!
تو یک جلسه اخلاق هسمرش را فهمید!
1,971
از بچگی عاشق همسرش بود!
از بچگی عاشق همسرش بود!
3,671
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
4,363
دست مجری رو چرا گاز گرفتی؟!
دست مجری رو چرا گاز گرفتی؟!
8,941
مجری هم از این تشکرها خسته شد
مجری هم از این تشکرها خسته شد
3,125
حداقل یه تمرین می کردی
حداقل یه تمرین می کردی
2,405
مهمونی رفتنشون هم دردسر داره
مهمونی رفتنشون هم دردسر داره
2,169
اینم از عاشقی جلو در مدرسه
اینم از عاشقی جلو در مدرسه
1,784
۱۲ فروردین  ۱۴۰۰ ( ویژه نوروز )
۱۲ فروردین ۱۴۰۰ ( ویژه نوروز )
3,447