یک تار از هنر یک پود از عشق

1,057

آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۸۴۵
واسطه تولید در جهان
واسطه تولید در جهان
۸۰۸
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
2,595
سنتی یا مکانیزه؟!
سنتی یا مکانیزه؟!
۵۴۶
بازگشت هنر اصیل ایرانی
بازگشت هنر اصیل ایرانی
۵۲۰
بازگشت به گذشته
بازگشت به گذشته
۳۹۹
حیرت آقا کریم!
حیرت آقا کریم!
۳۳۱
مبانی فروش دیجیتال
مبانی فروش دیجیتال
۲۵۵
آبیاری بهینه
آبیاری بهینه
۲۹۱
قسمت ۵۲ - فصل دوم
قسمت ۵۲ - فصل دوم
1,262
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۸۶۶
تصادف داور میدون
تصادف داور میدون
7,773
پشم خام و نخ مصنوعی
پشم خام و نخ مصنوعی
۷۷۷
صنعت خرما در ایران
صنعت خرما در ایران
۴۸۰
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
۹۸۳
قسمت ۵۱ - فصل دوم
قسمت ۵۱ - فصل دوم
1,271
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۸۴۱
از اول برنده مشخص بود
از اول برنده مشخص بود
۵۷۹
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
۵۷۵
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
۲۵۲
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
۴۶۱
گریه داوران برای  شهید حاج قاسم سلیمانی
گریه داوران برای شهید حاج قاسم سلیمانی
۷۳۹
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۴۷۳
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
1,079
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
۹۱۶
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
۴۹۹
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
۴۲۵
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
۳۵۵
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
4,753
قسمت ۵۰
قسمت ۵۰
1,151